Slovenska zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Javna pooblastila zbornice

Pravilnik o pogojih ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije
Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti
Pravilnik o pogojih ki jih mora izpolnjevati veterinarska zbornica za opravljanje nalog ki se opravljajo kot javna pooblastila po zakonu ki ureja veterinarstvo
Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

Zakoni

Zakon o lekarniski dejavnosti
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
Zakon o veterinarstvu
Zakon o zaščiti živali
Zakon o zdravilih

Zaščita živali

Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu
Pravilnik o pogojih ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali
Pravilnik o zaščiti hišnih živali
Pravilnik o zaščiti rejnih živali
Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu
Pravilnik o zaščti živali med prevozom
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2018

Zdravila

Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v veterinarski medicini
Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali
Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini
Pravilnik o pogojih načinu in postopku vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski medicini
Pravilnik o razvrščanju predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini
Uredba o ravnanju z odpadki ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

Zdravje živali

Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali 2017
Pravilnik o boleznih živali
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje preprečevanje in zatiranje aviarne influence
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje preprečevanje in zatiranje določenih vrst bolezni živali
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje preprečevanje sirjenja in zatiranju stekline
Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali
Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2018

Veterinarske organizacije

Uredba o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev
Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
Pravilnik o prenosu posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji
Pravilnik o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih
Pravilnik o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe 

Obvezna navodila

Obvezno navodilo o postopku registracije psa
Obvezno navodilo o postopku registracije psa - priloga 2
Obvezno navodilo o postopku registracije psa - priloga 3
Obvezno navodilo o postopku registracije psa - priloga 4
Obvezno navodilo o postopku registracije psa - priloga 5
Obvezno navodilo o postopku registracije psa - priloga 6
Obvezno navodilo o postopku registracije psa - priloga 7
Sprememba Obveznega navodila o postopku registracije psa