Sekcija veterinarjev praktikov - SVP
Sekcija veterinarjev praktikov - SVP, ki obvezno združuje vse veterinarje, ki se ukvarjajo z diagnostiko, terapijo, preventivo in razmnoževanjem živih živali.

SVP

Člani Zbornice se združujejo v sekcije Zbornice. Sekcije se ustanovijo po vzoru sekcij v Federaciji veterinarjev Evrope (FVE), katere članica je Zbornica.

Veterinarji praktiki smo združeni v svoji sekciji znotraj Veterinarske zbornice Slovenije in smo najbolj prepoznavna ter najštevilčnejša skupina veterinarjev znotraj veterinarske stroke. Po zadnjih podatkih štejemo 654 članov, ki uresničujejo svoje pravice in dolžnosti v osmih odborih (Celje, Dolenjska, Gorenjska, Ljubljana, Maribor, Prekmurje in Prlekija, Primorska, Veterinarji praktiki v izobraževanju). V Sloveniji deluje trenutno 135 veterinarskih organizacij (172 skupaj z vsemi PE), od katerih jih je 64 vključenih v mrežo javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financira iz proračunskih sredstev.

Sekcija veterinarjev praktikov (SVP VZbSi) zastopa in uveljavlja poklicne, ekonomske in socialne interese veterinarjev, ki obravnavajo žive živali v Republiki Sloveniji. Naše aktivnosti potekajo predvsem na področjih: zdravje in dobrobit živali, preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, eno zdravje, zdravila, varna in zdrava hrana, izobraževanje, veterinarska služba in veterinarski poklic. Pomembni smo za živali, ljudi in okolje. Podpiramo sodelovanje in dialog v stroki ter prizadevanja za uveljavitev mednarodno primerljivih standardov na vseh področjih našega delovanja, vestno in odgovorno delo v veterinarski praksi, strokovnost in etičnost poklicnega ravnanja ter dvig ugleda veterinarskega poklica v družbi na splošno. Trudimo se prispevati k čimbolj kakovostnemu delovanju Veterinarske zbornice kot celote.

Sekcija veterinarjev praktikov se je preoblikovala v skladu z novim statutom (Uradni list RS, št. 79/2014) v jeseni leta 2015. Na tej pravni podlagi so bili sprejeti tudi vsi drugi podstatutarni akti Veterinarske zbornice Slovenije.

Člani organov SVP VZbSi v mandatu 2019-2023

Na Zboru SVP VZbSi, 17. oktobra 2019, so člani SVP VZbSi izvolili:

 • Za predsednika SVP: Miran Ačko, dr. vet. med.
 • Za podpredsednika SVP: mag. Iztok Rep, dr. vet. med.
 • Za člane nadzornega odbora SVP: Andrej Ledinek, dr. vet. med., prof. dr. Olga Zorman Rojs, dr. vet. med. in Domen Štritof, dr. vet. med..
 • Za člane volilne komisije SVP: Edvard Kruder, dr. vet. med., Samo Rajšp, dr. vet. med. in Maja Vodiškar, dr. vet. med.

Na zborih Odborov SVP v mesecu septembru so bili za člane UO SVP izvoljeni:

 • Primorska:
  • predsednica ga. Katja Hladnik Trček, dr. vet. med., MSc
  • podpredsednik g. Gregor Križman, dr. vet. med.
 • Prekmurje:
  • predsednik Marjan Ivan Kerčmar, dr. vet. med.
  • podpredsednik Tonček Gider, dr. vet. med.
 • Odbor VF:
  • predsednica dr. Brigita Slavec, dr. vet. med.
  • podpredsednica Estera Pogorevc, dr. vet. med.
 • Ljubljana:
  • predsednica: Vanja Knez, dr. vet. med.
  • podpredsednica ga. Petra Frangež, dr. vet. med.
 • Celje:
  • predsednik g. Tomo Wankmüller, dr. vet. med.
  • podpredsednik g. Rok Krajnik, dr. vet. med.
 • Dolenjska:
  • predsednik g. Peter Mlakar, dr. vet. med. 
  • podpredsednik mag. Iztok Rep, dr. vet. med.
 • Gorenjska:
  • predsednik mag. Marjan Tacer, dr. vet. med.
  • podpredsednik g. Peter Ramuš, dr. vet. med.
 • Maribor:
  • predsednik g. Vinko Mlakar, dr. vet. med.
  • podpredsednik g. Zoran Juričič, dr. vet. med.