Organi zbornice
Organizacija Veterinarske zbornice Slovenije (VZbSi)

Organi zbornice

Strokovna in administrativno tehnična dela in druga opravila opravlja uprava Veterinarske zbornice Slovenije. Delo te službe vodi direktor. Direktor zbornice vodi upravo zbornice ter izvaja operativne in izvršilne naloge za Zbornico.

Organi zbornice

Izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan dr. vet. med., spec. bujatrike, dipl. ECBHM
predsednik upravnega odbora Zbornice

Izr. prof. dr.Ožbalt Podpečandr. vet. med., spec. bujatrike, dipl. ECBHM

Predsednik zbornice predstavlja Zbornico in vodi njeno delo. Je obenem tudi predsednik upravnega odbora Zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina Zbornice za dobo 4 let.

Pristojnosti in naloge predsednika Zbornice:

 • sklicuje in vodi skupščino Zbornice
 • sklicuje in vodi upravni odbor Zbornice
 • izvršuje sklepe skupščine Zbornice in upravnega odbora Zbornice začasno, do prvega naslednjega zasedanja skupščine Zbornice, lahko na predlog najmanj dveh tretjin članov upravnega odbora Zbornice imenuje in razreši nadomestnega člana posameznega organa Zbornice
 • druge pristojnosti in naloge, ki jih določajo Statut in drugi akti Zbornice.
Izr. prof. dr.  Breda Jakovac Strajn dr. vet. med.
Podpredsednik zbornice

Izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajndr. vet. med.

Podpredsednik zbornice pomaga predsedniku Zbornice pri njegovem delu. Podpredsednik Zbornice je zadolžen za mednarodno delovanje Zbornice. Podpredsednik Zbornice nadomešča predsednika Zbornice v času njegove odsotnosti oziroma zadržanosti. Za svoje delo je odgovoren skupščini Zbornice in predsedniku Zbornice.

 Tomo Wankmüller dr. vet. med.
predsednik SVP

Tomo Wankmüllerdr. vet. med.

Predsednik SVP je kot predstavnik ene izmed obeh stalnih sekcij Zbornice član upravnega odbora Zbornice in predstavlja sekcijo in vodi njeno delo.

Prof. dr. Andrej Kirbiš spec. vet. javnega zdravstva in varne hrane
Predsednik SVIRDI

Prof. dr.Andrej Kirbišspec. vet. javnega zdravstva in varne hrane

Predsednik SVIRDI je kot predstavnik ene izmed obeh stalnih sekcij Zbornice član upravnega odbora Zbornice in predstavlja sekcijo in vodi njeno delo.

 Milan Hren dr. vet, med., spec. medicine konj
Predsednik strokovne komisije

Milan Hrendr. vet, med., spec. medicine konj

 Anita Kermavnar dr. vet. med.
Direktorica zbornice

Anita Kermavnardr. vet. med.

Direktorica zbornice vodi upravo Zbornice ter izvaja operativne in izvršilne naloge za Zbornico. Skrbi za finančno poslovanje Zbornice, kadrovsko politiko, nemoteno delovanje in organizacijo ter strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v upravi Zbornice. Skrbi tudi za izvajanje sklepov zborničnih organov, pripravo gradiv in predlogov za njihovo delo ter koordinacijo dela organov Zbornice in stalnih ter začasnih komisij in odborov.

mag. Blaž Kovač univ. dipl. prav.
Pomočnik direktorice

mag.Blaž Kovačuniv. dipl. prav.

Mag. Blaž Kovač, pomočnik direktorice, skrbi za zakonitost dela Zbornice in za urejanje pravnih razmerij znotraj ter zunaj Zbornice, organizira in vodi delo razsodišča Zbornice, organizira izvajanje javnih pooblastil - skrbi za izdajo veterinarskih licenc, vodi registre veterinarjev z licencami, skrbi za zakonitost odločanja v upravnih zadevah, pomaga pri delu različnih zborničnih organov in komisij.

 Dragica Šmigić univ. dipl. ekon.
Vodenje financ in računovodstvo

Dragica Šmigićuniv. dipl. ekon.

Dragica Šmigić vodi finance in računovodstvo, izdeluje poročila in analize o poslovanju Zbornice, pripravlja osnutke aktov Zbornice, opravlja organizacijsko in administrativno tehnično delo za upravo in organe Zbornice.

 Mateja Jagodič dipl. ing. zooteh.
Vodja administracije VZbSi

Mateja Jagodičdipl. ing. zooteh.

Mateja Jagodič vodja administracije VZbSi vodi sprejemno pisarno, opravlja tajniška dela, izvaja administrativo-tehnična opravila, obdelovanje podatkov, opravlja strokovna in administrativna dela, vodi vložišče. Sodeluje pri organizaciji in izvedbi sej, izobraževanj in drugih aktivnosti VZbSi.