Članstvo VZbSi
Članstvo v Zbornici je individualno ter je poklicna čast, zaveza in odgovornost vsakega člana.

Članstvo VZbSi

Članstvo v Zbornici je individualno ter je poklicna čast, zaveza in odgovornost vsakega člana.
Članstvo je lahko:

 • Obvezno članstvo

Obvezno članstvo je za vsakega doktorja veterinarske medicine, ki na območju Slovenije opravlja veterinarsko dejavnost in potrebuje za svoje delo licenco.

 • Prostovoljno članstvo

Prostovoljni član Zbornice je lahko doktor veterinarske medicine, ki ima stalno prebivališče na območju Republike Slovenije in ne opravlja veterinarske dejavnosti.

 • Častno članstvo

Častne člane imenuje Skupščina Zbornice na predlog Upravnega odbora Zbornice v skladu s pravilnikom, ki ureja imenovanje častnih članov.

Pravice in dolžnosti članov Zbornice opredeljuje Statut VZbSi.

Pravice članov
(14. člen)

Člani Zbornice imajo naslednje pravice:

 • pravico voliti in biti voljen v organe Zbornice;
 • pravico do sodelovanja v organih Zbornice, v skladu s pravili Zbornice;
 • pravico, da so celovito in pravočasno obveščani o delovanju Zbornice;
 • pravico do storitev, ki jih Zbornica opravlja za člane v okviru svojih nalog;
 • pravico do udeležbe in sodelovanja na seminarjih, strokovnih srečanjih in drugih oblikah strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira Zbornica;
 • pravico do prejemanja Zborničnega glasila;
 • druge pravice, ki jih določajo ta statut ter drugi akti Zbornice in njenih organov.

Dolžnosti članov
(15. člen)

Člani Zbornice imajo naslednje dolžnosti:

 • dolžnost izvajanja splošnih in posamičnih aktov Zbornice in njenih organov;
 • dolžnost rednega plačevanja članarine, razen častnih članov, ki članarine ne plačujejo;
 • dolžnost rednega posredovanje svojih podatkov in njihovih sprememb, ki so potrebni za izvajanje nalog vodenja registra in drugih evidenc Zbornice;
 • dolžnost posredovanja podatkov o vseh protipravnih, neetičnih ali strokovno nepravilnih ravnanjih ter o drugih nepravilnostih, ki jih člani opazijo oziroma ugotovijo na svojem delovnem oziroma poklicnem področju, oziroma v zvezi z njim;
 • dolžnost podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja;
 • druge dolžnosti, ki jih določajo ta statut ter drugi akti Zbornice in njenih organov.