­Verifikacija veterinarske organizacije
Postopek verifikacije v veterinarski organizaciji

­Verifikacija veterinarske organizacije

V postopku verifikacije Veterinarska zbornica Slovenija preveri izpolnjevanje prostorskih, tehničnih in kadrovskih pogojev ter pogojev glede opreme, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije. 

Kaj mora vsebovati vloga za verifikacijo?

 • kontaktne informacije o vlagatelju
 • informacijo, da je poslovni subjekt (navedba natančnega naziva in naslova) vpisana v sodni/poslovni register (Zbornica sama pridobi dokazilo).
 • če ima veterinarska organizacija podružnico, mora biti ta, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, navedena kot podružnica tudi v sodnem oz. poslovnem registru.
 • informacijo o tipu veterinarske ambulante (A, B, C, bolnica, klinika …)
 • informacijo o zasedbi delovnih mest v veterinarski organizaciji.
 • v primeru, da ima firma zaposlene za določen čas ali preko pogodbenega razmerja, ki ni pogodba o zaposlitvi, mora to posebej navesti.
 • okvirni datum oz. termin obiska verifikacijske komisije (po želji).
 • če ne navedete termina, Veterinarska zbornica izvaja postopek verifikacije po ZUP in na podlagi popolne vloge upošteva zakonite roke (30 dni).
 • podpis vlagatelja.

Postopek verifikacije v veterinarski organizaciji obsega

 • pregled dokumentacije o kadrovski zasedbi (pogodbe o zaposlitvi, z vsebino, ki jo zahteva zakon o delovnih razmerjih, M1/M2 obrazci prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje)
 • pregled uporabnega dovoljenja za prostore oz. zgradbo, kjer se opravlja veterinarska dejavnost
 • predložitev seznama instrumentarija in opreme
 • pregled dokumentacije o vzdrževanju, kalibriranju opreme in meritvah osvetljenosti v prostorih
 • pregled dokazil o odvozu škodljivih medicinskih odpadkov in živalskih kadavrov
 • pregled prostorov, opreme
 • sestava zapisnika po določilih Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije.

Cena

Stroške verifikacijskega postopka (z enim obiskom verifikacijske komisije) v znesku 2.224,56 €, krije vlagatelj vloge za verifikacijo, ki morajo biti poravnani pred obiskom verifikacijske komisije v veterinarski organizaciji. Dodatni obisk se zaračuna na podlagi dodatnih stroškov za ponovni ogled veterinarske organizacije. Stroški spremembe verifikacijske odločbe brez obiska verifikacijske komisije se zaračunajo v višini 234,21 €.