Zakonodaja
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja zbornice

Zakonodaja

Zbornica varuje stanovske in gospodarske interese, stanovsko čast, skrbi za izpolnjevanje stanovskih obveznosti in opravlja z Zakonom o veterinarstvu in Statutom zbornice določena opravila in naloge.