Katalog informacij javnega značaja
Podatki o VZbSi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Veterinarska zbornica Slovenije
Naslov: Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: 01 5632670
Telefax: 01 5632669
E-mail: zbornica@vzb.si
Predsednik zbornice: doc. dr. Ožbalt PODPEČAN, dr. vet. med.
Odgovorna uradna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med., direktorica
Datum prve objave kataloga: 29. 1. 2007
Datum zadnje spremembe kataloga:.11. 2. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vzb.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Veterinarske zbornice Slovenije, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana – Črnuče, vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram (.pdf)

Kratek opis delovnega področja organa
Veterinarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju besedila zbornica) je samostojna poklicna in neodvisna organizacija doktorjev veterinarske medicine na območju Republike Slovenije. Zbornica varuje stanovske in gospodarske interese, stanovsko čast, skrbi za izpolnjevanje stanovskih obveznosti in opravlja z Zakonom o veterinarstvu in Statutom zbornice določena opravila in naloge.

Zbornica opravlja naslednje naloge:

 1. članom z opravljenim državnim izpitom izdaja in odvzema veterinarske licence
 2. vodi register izdanih in odvzetih licenc članov Zbornice,
 3. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje doktorjev veterinarske medicine ter preskus strokovne usposobljenosti članov v veterinarskih organizacijah,
 4. izvaja strokovni nadzor v veterinarskih organizacijah,
 5. verificira veterinarske organizacije in vodi njihov register,
 6. določa osnove in merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev javne veterinarske službe v sodelovanju s svetom uporabnikov
 7. vodi register članov Zbornice,
 8. oblikuje standardne operativne postopke za veterinarske storitve ter jih ovrednoti,
 9. sodeluje pri pripravi predpisov s področja veterinarstva in prometa z zdravili ter njihove uporabe v veterinarstvu,
 10. sodeluje pri načrtovanju in izvajanju strokovnega izpopolnjevanja,
 11. sodeluje pri izvajanju veterinarske specializacije, jo nadzoruje in podeljuje naziv veterinarski specialist,
 12. skrbi za pravno, poslovno in strokovno pomoč svojim članom,
 13. skrbi za zaposlovanje svojih članov,
 14. spodbuja sodelovanje med člani, obravnava in pomirja medsebojna nesoglasja in spore,
 15. opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost strokovnih in drugih publikacij ter listin,
 16. izvoli kandidate v volilno telo, ki voli predstavnika samostojnih poklicev v Državnem svetu,
 17. sprejme in spreminja Kodeks veterinarske etike,
 18. preprečuje in sankcionira nepravilnosti pri izvajanju veterinarske dejavnosti
 19. organizira in izvaja druge dejavnosti za potrebe svojih članov,
 20. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s tem statutom.

Naloge iz 1. do 6. točke opravlja zbornica kot javno pooblastilo v skladu z Zakonom o veterinarstvu.

Organizacija organa:

 • skupščina
 • predsednik
 • podpredsednik,
 • upravni odbor
 • sekcije
 • tožilec
 • namestnik tožilca
 • razsodišče
 • strokovna komisija
 • nadzorni odbor
 • volilna komisija
 • direktor Zbornice

Uprava Veterinarske zbornice
Direktor zbornice: Anita Kermavnar, dr. vet. med.

Strokovna in administrativno tehnična dela in druga opravila opravlja uprava Veterinarske zbornice Slovenije. Delo te službe vodi direktor.
Direktor zbornice vodi upravo zbornice ter izvaja operativne in izvršilne naloge za Zbornico.

Skupščina

Skupščina je najvišji organ Veterinarske zbornice Slovenije, ki jo sestavljajo vsi člani zbornice.

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

 1. sprejema statut Veterinarske zbornice Slovenije,
 2. sprejema poslovnik o delu skupščine in drugih organov Zbornice,
 3. sprejema kodeks veterinarske etike,
 4. sprejema pravilnik, ki ureja dobro veterinarsko prakso,
 5. sprejema pravilnik, ki ureja delovanje sekcij Zbornice,
 6. sprejema pravilnik, ki ureja delo tožilca in razsodišča Zbornice
 7. sprejema pravilnik, ki ureja poklicno ravnanje in sodelovanje med veterinarji,
 8. sprejema pravilnik, ki ureja finančno poslovanje Zbornice,
 9. sprejema pravilnik, ki ureja nadzor nad spoštovanjem vrednotenja meril standardnih
 10. operativnih postopkov za veterinarske storitve,
 11. sprejema pravilnik, ki ureja delo kolegija za veterinarsko specializacijo,
 12. sprejema pravilnik, ki ureja delo strokovne komisije,
 13. sprejema pravilnik, ki ureja imenovanje častnih članov,
 14. sprejema druge akte, za katere to določa zakon ali ta statut oziroma so potrebni za delovanje zbornice, razen aktov, ki jih na podlagi tega statuta sprejemajo drugi organi Zbornice,
 15. sprejema letni delovni načrt, finančni načrt in potrjuje zaključni račun,
 16. voli in razrešuje člane organov oz. organe Zbornice iz 21. člena tega statuta ter svoje stalne in začasne komisije,
 17. določa višino letne članarine,
 18. sprejema poročila vseh drugih organov Zbornice in ocenjuje njihovo delo,
 19. odloča o vključevanju v mednarodne organizacije,
 20. voli oz. imenuje predstavnike Zbornice v drugih organizacijah,
 21. razpravlja in sprejema odločitve o drugih vprašanjih, ki so pomembna za Zbornico in veterinarsko stroko in niso v izključni pristojnosti drugih organov, ter o drugih zadevah, za katere tako določa ta statut.

Za izvajanje javnih pooblastil zbornice sprejme skupščina naslednje akte:

 1. pravilnik, ki ureja izdajo, podaljšanje in odvzem licence in vodenje registra izdanih licenc,
 2. pravilnik, ki ureja verifikacijo in preverjanje predpisanih pogojev v veterinarski dejavnosti in vodenje registra veterinarskih organizacij,
 3. pravilnik, ki ureja strokovni nadzor s svetovanjem,
 4. pravilnik, ki ureja izvajanje strokovnega izpopolnjevanja ter preskusa strokovne usposobljenosti

Predsednik in podpredsednik zbornice
Predsednik zbornice: doc. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.
Podpredsednica zbornice: izr. prof. dr. Breda Jakovec Strajn, dr. vet. med.

Naloge predsednika zbornice so:

 1. sklicuje in vodi skupščino,
 2. sklicuje in vodi upravni odbor,
 3. izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora,
 4. predstavlja zbornico in vodi njeno delo,
 5. začasno, do prvega naslednjega zasedanja skupščine zbornice, lahko na predlog najmanj dveh tretjin članov upravnega odbora zbornice imenuje nadomestnega člana posameznega organa zbornice ter razrešuje člana organa zbornice.

Predsednika zbornice v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik, ki ima za ta čas enake pravice in dolžnosti kot predsednik.

Upravni odbor

Delo upravnega odbora vodi predsednik Zbornice doc. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.

Upravni odbor (v nadaljnjem tekstu UO) sestavljajo predsednik zbornice, podpredsednik zbornice, predsednik strokovne komisije, predsedniki sekcij, direktor zbornice in na vsakih 150 dopolnjenih članov posamezne sekcije po en predstavnik.
Seje UO sklicuje in vodi predsednik ali v njegovi odsotnosti podpredsednik zbornice. Seja je sklepčna, če je na njej več kot polovica članov UO.

UO Zbornice opravlja naslednje naloge:

 1. obravnava gradivo za sejo skupščine zbornice,
 2. predlaga spremembo statuta in drugih aktov zbornice,
 3. spremlja izvajanje aktov sekcij, komisij in odborov,
 4. odloča o pritožbah komisij in odborov, ki niso predmet javnih pooblastil,
 5. imenuje direktorja zbornice
 6. sprejema predlog letnega delovnega načrta, predlog letnega finančnega načrta ter predlog letne bilance poslovanja zbornice,
 7. voli in razrešuje svoje stalne in začasne komisije
 8. skupščini zbornice predlaga ustanovitev komisij
 9. obravnava pogodbe o zavarovanju škodne odgovornosti pri opravljanju poklica ter druge zavarovalne pogodbe
 10. obravnava tematiko strategije razvoja stroke ter položaja in materialnih pogojev članov zaposlenih v veterinarstvu
 11. sprejema pravilnik, ki ureja sistemizacijo delovnih mest na zbornici
 12. imenuje in razrešuje člane uredniškega odbora zborničnega glasila
 13. obravnava vprašanja s področja mednarodnega delovanja zbornice
 14. obravnava sklepanje pogodb med zbornico in drugimi subjekti
 15. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti zbornice.

Sekcije

Člani zbornice se organizirajo v naslednje zbornične sekcije:

 1. sekcija veterinarjev praktikov (SVP)
 2. sekcija veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji (SVIRDI), predsednik: prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. vet. med.

Vsaka sekcija ima naslednje naloge:

 1. zastopa interese članov svoje sekcije v razmerju do organov zbornice,
 2. predlaga oziroma imenuje kandidate za izvolitev v organe zbornice v skladu z določili tega statuta,
 3. negujejo dobre medsebojne odnose znotraj sekcije, z drugimi sekcijami in njihovimi člani ter nasploh z vsemi člani in organi zbornice,
 4. preprečuje in poravnava spore članov sekcije ter sodeluje pri preprečevanju in poravnavanju sporov md svojimi člani in člani drugih sekcij,
 5. obravnava pobude svojih članov in o njih zavzema mnenja in stališča, ki jih posreduje pristojnim organom zbornice,
 6. skrbi za položaj svojih članov,
 7. pripravlja in sprejema vrednotenje standardnih operativnih postopkov s področja dejavnosti posamezne sekcije,
 8. na podlagi gradiva za skupščino zbornice in drugih gradiv pripravlja predloge mnenj, stališč, predlogov, sklepov, pravilnikov in drugih aktov za upravni odbor zbornice in skupščino zbornice,
 9. voli oz. imenuje svoje organe in delovna telesa (komisije in odbore), ki so potrebni za delovanje sekcije,
 10. opravlja druga dela in naloge v korist in za potrebe svojih članov, v skladu s tem statutom. drugimi akti zbornice in svojimi internimi odločitvami oz. akti.

Tožilec

Tožilec: prof. dr. Tadej Malovrh, dr. vet. med. 
Namestnik tožilca: Marijan Lušicky, dr. vet. med.

Zbornica ima tožilca Veterinarske zbornice, ki je samostojen in neodvisen organ zbornice. Tožilec zbornice lahko na lastno pobudo ali na pobudo vsakega člana zbornice ali drugih posameznikov ali organizacij, ki imajo interes v stvari, s predlogom sproži postopek pred razsodiščem zbornice za ugotavljanje kršitev Kodeksa veterinarske etike, statuta, drugih pravnih aktov zbornice in pravil veterinarske stroke. Namestnik tožilca ima enak položaj in vlogo kot tožilec. Tožilcu in njegovemu namestniku pri njunem delu strokovno pomaga univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom.

Razsodišče Zbornice

Zbornica ima razsodišče, ki je samostojen in neodvisen organ zbornice in je sestavljeno iz razsodišča 1. in 2. stopnje kot pritožbenega organa
Razsodišče Veterinarske zbornice na predlog tožilca uvede postopek zoper posameznega člana zbornice kot domnevnega kršitelja aktov zbornice, ugotavlja njegovo odgovornost ter sprejme ustrezno sankcijo oz. ukrep.
Glede vprašanj, ki niso urejena v statutu in pravilniku o delu tožilca in razsodišča zbornice se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek.

Glede na težo kršitve, lahko razsodišče izreče naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • opravičilo oškodovancu
 • povrnitev škode,
 • dolžnost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja,
 • predlog za začasni ali trajni odvzem licence,
 • objava razsodbe v veterinarskih občilih,
 • izključitev iz članstva.

Zoper izrečen ukrep razsodišča iz pristojnosti izvajanja javnih pooblastil je možna pritožba na pristojno ministrstvo, ki o zadevi odloča dokončno.
Zoper odločitev pristojnega ministrstva o pritožbi je možno sprožiti upravni spor.
Zoper odločitve razsodišča o drugih zadevah je možna pritožba na razsodišče 2. stopnje.

Kršitve, zaradi katerih lahko razsodišče izreče ukrep začasnega ali trajnega odvzema licence, so naslednje:

 • nevestno opravljanje veterinarskega poklica,
 • dajanje lažnih podatkov v zvezi z opravljanjem veterinarske dejavnosti,
 • opustitev dolžnosti stalnega in dopolnilnega izpopolnjevanja za obnovitev licence v skladu s predpisi in sklepi zbornice,
 • večkratno ponavljanje kršitev Kodeksa veterinarske etike,
 • neplačilo pristopnine,
 • neplačevanje članarine.

Strokovna komisija

Strokovna komisija ima sedem članov, ki jih izvoli skupščina. Strokovna komisija izmed svojih članov izbere predsednika, ki je po svojem položaju član UO Zbornice. Izvoljeni so tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov na volitvah.

Strokovna komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • pripravlja standardne operativne postopke za izvajanje veterinarskih storitev,
 • sodeluje pri pripravi predlogov strategije razvoja veterinarske stroke,
 • pripravlja strokovne podlage za izvajanje dobre veterinarske prakse,
 • pripravlja programe stalnega in dopolnilnega izpopolnjevanja za svoje člane,
 • ustanovi kolegij za veterinarsko specializacijo, ki pripravlja programe veterinarske specializacije in skrbi za njihovo izvedbo,
 • imenuje veterinarske specialiste,
 • nadzoruje veterinarsko specializacijo,
 • daje mnenja in priporočila k primernosti strokovnih ravnanj posameznih članov zbornice,
 • opravlja druge naloge v skladu s statutom in akti Zbornice ter sklepi UO.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je samostojno in neodvisno telo, ki nadzira materialno in finančno poslovanje zbornice in zborničnih skladov.

V skladu s posebnim pravilnikom nadzorni odbor:

 • sproti nadzira materialno in finančno poslovanje zbornice in zborničnih skladov,
 • skupščini posreduje svoje ocene letnega zaključnega računa,
 • sodeluje pri pripravi finančnih poročil ter druge dokumentacije, ki se nanaša na materialno in finančno poslovanje zbornice,
 • po svoji presoji ali na zahtevo skupščine ali predsednika zbornice kadarkoli v vmesnem obdobju preverja materialno in finančno poslovanje zbornice ter zborničnih skladov in po potrebi izda o tem poročilo predsedniku zbornice in skupščini zbornice ter predlaga ukrepe in roke za odpravo teh nepravilnosti.
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:
mag. Blaž Kovač, univ. dipl. prav., namestnik direktorice,
Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana – Črnuče,
telefon: 01 56 32 672,
fax: 01 56 32 669,
e-mail: blaz.kovac@vzb.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja zbornice

Državni predpisi: www.zakonodaja.gov.si, www.vzb.si, www.UVHVVR.gov.si

Predpisi EU: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Vodenje postopka podelitve oziroma odvzema veterinarske licence
 • Vodenje postopka verifikacije veterinarske organizacije
 • Vodenje postopka strokovnega nadzora
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Register izdanih licenčnih odločb
Veterinarska zbornica vodi register izdanih licenčnih odločb na podlagi 7. člena Pravilnika o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti ter register verificiranih veterinarskih organizacij.

Register izdanih licenčnih odločb se enkrat mesečno posreduje na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Podatki se pridobivajo od posameznikov, na podlagi zaprosila oz. zahteve po izdaji licence oz. članstvu.
Podatki iz registrov so na voljo preko spletne strani Veterinarske zbornice Slovenije.
Datum nastanka: 18. maj 2004
Pogostost osveževanja: Ob vpisu nove odločbe.
Oblika: Seznam
Jezik: Slovenski
Povezanost z drugimi evidencami: Ni povezave

Register o strokovni usposobljenosti veterinarjev
Podatki o opravljenih izobraževanjih posameznika se posredujejo temu ali veterinarski organizaciji, kjer je ta zaposlen.
Podatki se pridobivajo od organov izobraževanja ali veterinarjev, ki se izobražujejo.
Datum nastanka: 18. maj 2004
Podatki se posredujejo na podlagi zaprosila po končanem zaposlovanju.
Pogostost osveževanja: Ob vpisu novega izobraževanja ali dogodka.
Oblika: Seznam
Jezik: Slovenski
Povezanost z drugimi evidencami: Ni povezave

Register verificiranih veterinarskih organizacij
Podatki se pridobivajo od veterinarskih organizacij.
Datum nastanka: 18. maj 2004
Podatki se posredujejo ob verifikacijah, ponovnih verifikacijah, strokovnih nadzorih in ob spremembah podatkov veterinarske organizacije.
Pogostost osveževanja: Ob spremembah podatkov.
Oblika: Fizični seznam
Jezik: Slovenski
Povezanost z drugimi evidencami: Ni povezave

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Merila cen vet. storitev (priporočila)
Podatki se pridobivajo od Komisije za vrednotenje meril standardnih operativnih postopkov za veterinarske storitve.
Datum nastanka: 18. maj 2004
Oblika: Seznam/tabela
Podatki se posredujejo na podlagi zaprosila.
Jezik: slovenski
Povezanost z drugimi evidencami: ni povezave

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih pri organu: www.vzb.si

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, 76/05)
 • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 10/04)

Strokovni napotki za uporabnike javnih dobrin in storitev

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA

Do kataloga informacij javnega značaja je mogoče preko spleta na naslovu: www.vzb.si, prav tako pa je mogoč fizični dostop na sedežu Veterinarske zbornice Slovenije, Cesta 24. junija 25, Ljubljana – Črnuče, vsak dan v času od 8. do 16. ure.

4. STROŠKOVNIK

Višino stroškov posredovanja informacij javnega značaja določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL 24/16).

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Veljavni zakoni in pravilniki s področja veterinarske dejavnosti
 • Letno finančno poročilo zbornice
 • Seznam veterinarskih organizacij


V Ljubljani, 11. februar 2021