Dejavnosti
Zbornica skrbi za kakovostno delo svojih članov ter za ugled in stanovske interese veterinarske medicine.

Dejavnosti

Zbornica varuje stanovske in gospodarske interese, stanovsko čast, skrbi za izpolnjevanje stanovskih obveznosti in opravlja z Zakonom o veterinarstvu in Statutom zbornice določena opravila in naloge.