Vabilo na redno letno sejo zbora članov SVP VZbSi

26. 7. 2018
Vabilo na redno letno sejo zbora članov SVP VZbSi

Na podlagi določb 7. člena Pravilnika o delovanju sekcij VZbSi, 12. člena Pravilnika o delovanju SVP VZbSi in 5. člena Poslovnika o delu organov SVP VZbSi sklicujem redno letno sejo zbora članov SVP VZbSi.

Dogodek bo v četrtek, 6. septembra 2018, s pričetkom ob 15. uri v prostorih konferenčnega centra Hotela Mons, Four Points by Sheraton, Pot za Brdom 4, SI-1000 Ljubljana.

V primeru, da ob napovedanem času zbor ne bo sklepčen, bo ponovno zasedanje zbora istega dne ob 15:30 uri v istih prostorih. V tem primeru bo zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem dnevnega reda
  2. Poročilo predsednika SVP VZbSi
  3. Poročilo Nadzornega odbora
  4. Obravnava in sprejem poročil SVP VZbSi za leto 2017
  5. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrta SVP VZbSi za leto 2018
  6. Vprašanja, predlogi in pobude članov SVP VZbSi

"Veterinarji praktiki smo združeni v svoji sekciji znotraj Veterinarske zbornice Slovenije in smo najbolj prepoznavna ter najštevilčnejša skupina veterinarjev znotraj veterinarske stroke. Po zadnjih podatkih štejemo 654 članov, ki uresničujejo svoje pravice in dolžnosti v osmih odborih.Sekcija veterinarjev praktikov (SVP VZbSi) zastopa in uveljavlja poklicne, ekonomske in socialne interese veterinarjev, ki obravnavajo žive živali v Republiki Sloveniji. Naše aktivnosti potekajo predvsem na področjih: zdravje in dobrobit živali, preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, eno zdravje, zdravila, varna in zdrava hrana, izobraževanje, veterinarska služba in veterinarski poklic. Pomembni smo za živali, ljudi in okolje. Podpiramo sodelovanje in dialog v stroki ter prizadevanja za uveljavitev mednarodno primerljivih standardov na vseh področjih našega delovanja, vestno in odgovorno delo v veterinarski praksi, strokovnost in etičnost poklicnega ravnanja ter dvig ugleda veterinarskega poklica v družbi na splošno. Trudimo se prispevati k čimbolj kakovostnemu delovanju Veterinarske zbornice kot celote.Sekcija veterinarjev praktikov se je preoblikovala v skladu z novim statutom (Uradni list RS, št. 79/2014 v jeseni leta 2015. Na tej pravni podlagi so bili sprejeti tudi vsi drugi podstatutarni akti Veterinarske zbornice Slovenije, ki so dosegljivi na spletni strani www.vzb.si. V skladu s sklepom zbora SVP VZbSi z dne 09. 05. 2017 se dodatna članarina za članstvo v SVP VZbSi od 01. januarja 2017 do nadaljnjega ne zaračunava."

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani člani Sekcije veterinarjev praktikov Veterinarske zbornice Slovenije, z uveljavitvijo določb novega statuta VZbSi, ki je stopil v veljavo 8. 11. 2014, in posodobljenih podstatutarnih aktov VZbSi je bil ukinjen dosedanji delegatski sistem odločanja na zborih sekcij. Zbor SVP VZbSi sestavljajo vsi člani sekcije zato vas vse skupaj vabim, da se udeležite letošnjega rednega letnega zbora, na katerem govorimo med drugim tudi o delovnih načrtih in strateških usmeritvah naše sekcije. Na sestanku ste še posebej dobrodošli mlajši kolegi in novi člani SVP VZbSi, ki svoje poklicne organizacije še niste prepoznali v pravem pomenu besede.

V skladu s sklepom UO SVP VZbSi smo letošnji redni letni sestanek dopolnili z nekaterimi dodatnimi vsebinami (predstavitev programske opreme za celostno vodenje veterinarske prakse »Pantheon VET« in predavanje na temo oglaševanja veterinarjev in veterinarskih storitev), v zadnjem delu srečanja pa se nam bodo pridružili tudi člani Upravnega odbora UEVP (Zveze evropskih veterinarjev praktikov), ki nam bodo na kratko predstavili še nekaj drugih aktualnih in zanimivih tem.
Program celotnega dogodka si oglejte tukaj.

Želimo si, da bi korespondenca med upravo VZbSi in člani naše sekcije potekala po e-pošti, vendar nam zaradi objektivnih razlogov tega žal še vedno ni uspelo realizirati. Zato vljudno prosim vodje veterinarskih organizacij, da ta dva dokumenta posredujejo svojim zaposlenim - članom SVP VZbSi.

Živimo v času hitrih sprememb. Kako uspešni bomo v prilagajanju, pa bo v veliki meri odvisno predvsem od nas samih in našega medsebojnega sodelovanja. Zato vas vabim tudi ob tej priliki, da se s svojimi mnenji, predlogi, vprašanji, pobudami, idejami (in svojimi težavami) čimbolj dejavno vključite v delovanje svojega matičnega odbora, kot tudi medsekcijskih interesnih komisij Veterinarske zbornice Slovenije ter tako izrazite svojo pripadnost naši in vaši stroki.

Z lepimi pozdravi,
mag. Marjan Tacer, dr. vet. med., l.r., predsednik SVP VZbSi

Vabljeni:

  • člani SVP VZbSi
  • predsednik VZbSi in podpredsednik VZbSi
  • direktorica VZbSi
  • predsednik SVIRDI in dekan Veterinarske fakultete