Razglas o postopkih za začetek volilnih opravil, obvestilo o začetku kandidacijskega postopka in vabilo članom k sodelovanju v kandidacijskem postopku pred volilno skupščino Veterinarske zbornice Slovenije

15. 1. 2020
Razglas o postopkih za začetek volilnih opravil, obvestilo o začetku kandidacijskega postopka in vabilo članom k sodelovanju v kandidacijskem postopku pred volilno skupščino Veterinarske zbornice Slovenije

Obveščamo vas, da je Volilna komisija Veterinarske zbornice Slovenije na današnji seji sprejela Razglas o postopkih za začetek volilnih opravil, obvestilo o začetku kandidacijskega postopka in vabilo članom k sodelovanju v kandidacijskem postopku pred volilno skupščino Veterinarske zbornice Slovenije.

Za predsednico volilne komisije je bila izvoljena Ana Kapelj, dr. vet. med.. 

Volilna komisija je opravila štetje članov po posameznih sekcijah VZbSi.

Rok za posredovanje kandidatur je: 6. marec 2020.

V nadaljevanju objavljamo Razglas in vas vabimo k aktivni udeležbi v kandidacijskih in volilnih postopkih VZbSi.


RAZGLAS O POSTOPKIH ZA ZAČETEK VOLILNIH OPRAVIL, 
OBVESTILO O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA
IN 
VABILO ČLANOM K SODELOVANJU V KANDIDACIJSKEM POSTOPKU
PRED VOLILNO SKUPŠČINO VETERINARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Obveščamo vse člane Veterinarske zbornice Slovenije, ki izpolnjujejo določila 10. člena Statuta Veterinarske zbornice Slovenije, da bo na podlagi Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe Zbornice začel teči kandidacijski postopek za volilno skupščino v maju 2020. 

Pomembni datumi posameznih dejanj kandidacijskega in volilnega postopka:

1.    15. 1. 2020 - Štetje članov po posameznih sekcijah na dan 14. 1. 2020 in obveščanje obeh sekcij o številu njunih članov (volilna komisija) – štetje se opravi zaradi volitve članov sekcij v UO Zbornice (na 150 članov sekcija izvoli po enega člana v UO)
2.    16. 1. do 6. 3. 2020 - Pošiljanje oz. posredovanje predlogov kandidatov na Upravo Zbornice, zbori sekcij, predstavitve kandidatur, volilni programi 
3.    9. 3. 2020 (pon.) - Odpiranje predlogov kandidatur in priprava kandidacijskih list (volilna 
komisija)
4.    19. 3. 2020 (čet.) - Obveščanje članov o predlogih skupščini za volitve v organe Zbornice ter podrobnejša navodila o poteku volitev po pošti (volilna komisija, Uprava Zbornice)
5.    4. 4. 2020 (sobota) – 10. 4. 2020 (pet) – VOLITVE PO POŠTI
6.    do 15. 4. 2020 - Odpiranje poslanih glasovnic in štetje glasov, objava rezultatov volitev po pošti (na spletni strani Zbornice) – volilna komisija, Uprava Zbornice 
7.    najkasneje 4. 5. 2020 (pon) – Uprava Zbornice in volilna komisija posredujeta vabilo na neposredno volilno skupščino z volilnim materialom
8.    20. 5. 2020 (sre) – Neposredna seja volilne skupščine, razglasitev rezultatov volitev. 

Razpisane funkcije: 
-    Predsednik; kandidata lahko predlaga: sekcija Zbornice, 50 članov Zbornice s podpisi.
-    Podpredsednik; kandidata lahko predlaga: sekcija Zbornice, 50 članov Zbornice s podpisi.
-    Tožilec (in namestnik tožilca); kandidata lahko predlaga: vsak član Zbornice (za tožilca oz. namestnika tožilca lahko kandidira vsak član s strokovno in moralno etično integriteto, tožilec oz. namestnik ne more biti član nobenega drugega organa). 
-    7- članska Strokovna komisija (pet iz liste SVP in dva iz liste SVIRDI); kandidata lahko predlaga: vsak član Zbornice, upravni odbor ali sekcija, za člane so imenovani tisti kandidati, ki so prejeli na listi sekcije največ glasov (ni možna hkratna kandidatura za tožilca, namestnika tožilca ali člana razsodišč).
-    11- članski Upravni odbor (predsednik, podpredsednik, predsedniki sekcij, predsednik strokovne komisije in direktor zbornice ter po en član na vsakih dopolnjenih 150 članov posamezne sekcije); 
kandidate za člane izvoli vsaka sekcija na Zboru, skupščina odloča o imenovanju predstavnikov sekcij na zaprti listi, sestavo celotnega Upravnega odbora se razglasi na skupščini Zbornice. 
-    3- članski Nadzorni odbor; kandidata lahko predlaga: vsak član Zbornice, upravni odbor ali sekcija. 
-    3- članska Volilna komisija; kandidata lahko predlaga: vsak član Zbornice, upravni odbor ali sekcija.
-    4- članska Komisija za imenovanje častnih članov in Bleiweisovo priznanje (na skupščini se volijo 3 člani); kandidata lahko predlaga: vsak član Zbornice, upravni odbor ali sekcija.    
-    6- člansko razsodišče I. in 4- člansko razsodišče II. stopnje: kandidata lahko predlaga: vsak član Zbornice, upravni odbor ali sekcija (kandidat ne more kandidirati hkrati na obeh listah za senat I. in II. stopnje, prav tako ne more opravljati funkcij v drugih organih Zbornice).   
Vse upravičene predlagatelje se poziva, da v zgoraj navedenih rokih posredujejo predloge kandidatur za funkcije v organih Zbornice, na naslov VZbSi, s pripisom “Predlogi kandidatur - za volilno komisijo”. Predlogom morajo biti predložene podpisane izjave kandidatov o strinjanju s kandidaturo. 

Volilno pravico lahko izvršujejo posamezniki, člani Veterinarske zbornice Slovenije na dan 06.03.2020. 

Volitve bodo potekale po pošti z uporabo kodnega sistema. Kodni sistem bo pripravljen tako, da ne bo nobene povezave med imenom in priimkom volilnega upravičenca in glasovnico, ker bo šlo za naključni izbor kode. 

V sekcijo veterinarjev praktikov je trenutno včlanjenih 756 članov, zato imajo pravico do imenovanja 5 dodatnih članov v upravni odbor. 

V sekcijo SVIRDI je trenutno včlanjenih 148 članov, zato nimajo pravice do imenovanja dodatnih članov v upravni odbor. 

Vse sprotne informacije bodo objavljene tudi na spletni strani Zbornice oz. jih lahko dobite na Upravi Zbornice tel. 01 56 32 670, e-pošta: zbornica@vzb.si.

                                    VOLILNA KOMISIJA

                                    Ana Kapelj, dr.vet.med., l.r.   

Povezava na Razglas.