Nova zakonodaja na področju zdravja živali

20. 4. 2021
Nova zakonodaja na področju zdravja živali

21. aprila 2021 se začne uporabljati Uredba 2016/429/EU o zdravju živali

21. aprila 2021 se začne uporabljati Uredba 2016/429/EU o zdravju živali (»Animal Health Law«) in predpisi, sprejeti na njeni podlagi. Uredba je bila v Evropskem parlamentu in Svetu sprejeta marca leta 2016 in 31. marca 2016 objavljena v Uradnem listu Evropske unije.  

Uredba določa pravila za preprečevanje in nadzor bolezni živali, ki so prenosljive na živali ali ljudi in prinaša sledeče:

-        enostavnejša in jasnejša pravila, ki omogočajo pristojnim organom in vsem deležnikom, da se osredotočijo na ključne prioritete: preprečevanje in izkoreninjenje bolezni;
-        jasno razmejene odgovornosti za rejce, veterinarje in druge, ki rokujejo z živalmi;
-        nova pravila omogočajo večjo uporabo novih tehnologij pri zagotavljanju zdravja živali: spremljanje patogenov, elektronska identifikacija in registracija živali;
-        učinkovitejše zgodnejše odkrivanje in nadzor bolezni živali, vključno z boleznimi, ki so vezane na klimatske spremembe, ki bo pripomoglo k zmanjšanju pojavljanja in učinkov epidemij bolezni živali;
-        več fleksibilnosti za prilagoditev pravil na lokalne razmere ter klimatske in socialne spremembe.

Do sprejetja nove nacionalne zakonodaje za implementacijo uredb EU na področju zdravja živali (zaradi zamud pri sprejemanju delegiranih in izvedbenih uredb EU) postopki izvajanja sistema na področju zdravja živali še naprej potekajo na način, kot je določen z nacionalnimi predpisi.

Prehodno obdobje za uporabo novih spričeval za uvoz in premike živali, zarodnega materiala in določenih proizvodov v sistemu TRACES

Zaradi zamud EU pri sprejemanju izvedbenih in delegiranih aktov za izvajanje Uredbe o zdravju živali je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/619 z dne 15. aprila 2021 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 in (EU) 2021/403 glede prehodnih določb za uporabo veterinarskih spričeval, veterinarskih/uradnih spričeval in uradnih spričeval.

Prehodno obdobje, v katerem lahko pošiljke ob uvozu spremljajo še spričevala v skladu s trenutno veljavno zakonodajo bo trajalo do 20. oktobra 2021, medtem ko je prehodno obdobje za spričevala, ki spremljajo pošiljke pri premikih med državami članicami EU, do 17. oktobra 2021. Ni pa predvideno prehodno obdobje glede seznamov tretjih držav, iz katerih je dovoljeno določene živali ali blago uvoziti v Evropsko unijo.

Z Uredbo 2021/619/EU je pričetek uporabe novih spričeval za trgovanje znotraj EU v novem sistemu TRACES NT prestavljen na oktober 2021. INTRA modul do oktobra 2021 ostaja dostopen v sistemu TRACES Classic.
Od 21. aprila 2021 dalje bodo že v uporabi nova spričevala z nazivom »INTRA-trade notification document« za obveščanje o določenih pošiljkah med državami članicami EU (določene vodne živali, čmrlji, cirkuške živali, zarodni material…).

Za harmonizirano izvajanje zakonodaje v prehodnem obdobju Evropska komisija pripravlja pojasnilno pismo, ki ga bo posredovala državam članicam EU.

Netrgovski premiki hišnih živali
 

Trenutno veljavna pravila se še naprej uporabljajo do leta 2026.

Več informacij v prilogi (klikni na povezavo).