Informacija - paket interventnih zakonov

23. 3. 2020
Informacija - paket interventnih zakonov

Spoštovani,

Državni zbor je na seji dne 20.3.2020 sprejel prvi paket interventnih zakonov, povezanih predvsem z omejevanjem posledic epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) za gospodarstvo. Zakoni bodo pričeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma dne 28.03.2020. Izpostavlja se naslednja določila zakonov, pomembna za člane Veterinarske zbornice Slovenije.

1. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti idr.)

- Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2019: 31.05.2020. (3. čl.)

- Rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020: 31.05.2020. (4. čl.)

- Možnost odloga plačila davka za čas do dveh let oz. plačilo v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov (na podlagi vloge davčnemu organu), kar velja tudi za akontacije davka ali davčne odtegljaje. V tem času obresti ne tečejo. (7., 8. čl.)

- Rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine za leto 2019: 30.06.2020. (9. čl.)


2. Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP)

- MKGP lahko določi spremembe ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali (4/1. čl.).

- UVHVVR lahko v klavnicah z letnim zakolom do 1000 glav velike živine, določi razpored izvajanja ante in post mortem pregledov v skladu s kadrovskimi zmogljivostmi. (4/2. čl.)

- Veletrgovci z zdravili veterinarskim organizacijam, ki izvajajo javno službo, zagotovijo prednostno dobavo zdravil, cepiv, diagnostičnih sredstev, zaščitne opreme in dezinfekcijskih sredstev. (4/3. čl.)

- Začasna prepoved vstopa na kmetijska gospodarstva in v zbirne centre z namenom nakupa živali osebam iz držav, ki so uvedle omejitve gibanja oseb ali karanteno. (4/4. čl.) - Ukrepi veljajo do prenehanja razlogov, najdlje do 01.09.2020. (8. čl.)

- Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz 4. čl. izvajajo uradni veterinarji. (10/5. čl.)

3. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) (delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo ali odrejene karantene)

- Napotitev na začasno čakanje na delo delodajalec odredi pisno. (5/5. čl.)

- V primeru odreditve začasnega čakanja na delo po tem zakonu višina nadomestila plače znaša 80 %. Delodajalec predloži: opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije, ugotovitev, da ne more zagotavljati dela najmanj 30 % delavcev, izjavo o ohranitvi delovnih mest najmanj 6 mesecev po začetku začasnega čakanja. Obvezen je posvet s sindikati oz. obvestilo delavcem na pri delodajalcu običajen način, pred sprejemom odločitve. Določene so izjeme, zaradi katerih se pravica ne more uveljavljati (presežek ur, ki se lahko izravna, neizpolnjevanje davčnih obveznosti, z dolgom nad 50 EUR, neredno izplačevanje plač in pripadajočih prispevkov v zadnjih treh mesecih, uvedba postopka insolventnosti. (2/1., 2/5., 2/6. čl.)

- Omejitev začasnega čakanja: 3 meseci. (3/1. čl.) - Država bo delodajalcem povrnila 40 odstotkov izplačanega nadomestila oziroma v primeru karantene celoten znesek. (8. čl.)

- Pravica se uveljavlja v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje, najpozneje do 30.09.2020, z vlogo pri Zavodu RS za zaposlovanje (o vlogi se odloči po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku). Delno nadomestilo se izplačuje za čas začasnega čakanja na delo po uveljavitvi zakona. V primeru odrejene karantene je potrebno predložiti kopijo odločbe ministra za zdravje in izjavo, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu (7/1., 7/2., 7/4., 7/5. čl.)

- Pravica do delnega povračila zaradi začasnega čakanja se uveljavlja le enkrat, največ za tri zaporedne mesece, upravičenost lahko traja najdlje do 30.09.2020. (10/1. čl., 10/2. čl.)

- Inšpekcijski nadzor opravlja Inšpektorat RS za delo. (16. čl.)

- Obrazci in navodila za uveljavljanje ukrepov bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

4. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

- Ukrepi veljajo do prenehanje razlogov (kar se ugotovi s sklepom Vlade RS), najdlje do 01.07.2020. (2. čl.) - Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, razen v nujnih zadevah, ne tečejo. (3/1., 3/2. čl.)

- Roki v upravnih zadevah ne tečejo, razen v nujnih zadevah. V primeru, da roki že tečejo, mora organ nemudoma obvestiti stranke, da se rok ne prekine. V prekrškovnih zadevah roki praviloma ne tečejo. (6/1., 6/3., 6/5., 6/6. čl.)

- V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo elektronsko, brez varnega elektronskega podpisa. (7/2. čl.)

- Osebno vročanje po ZUP se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Roki začnejo teči naslednji dan po izdaji sklepa Vlade RS, najkasneje 02.07.2020. (8/1. čl.)

5. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) (odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v RS)

- Banka odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če posamezne obveznosti do razglasitve epidemije še niso zapadle v plačilo. Na banko se naslovi vlogo za odlog, z zahtevano dokumentacijo, najkasneje v 6 mesecih po preklicu epidemije virusa. Določila veljajo tudi za novo sklenjene kreditne pogodbe. (2/1., 2/3., 2/4., 2/5. čl.)

- Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, sklene se aneks h kreditni pogodbi. (5/1., 5/2. čl.)

- Nadzor nad izvajanjem opravljata Banka Slovenije in Tržni inšpektorat RS. (6/1., 6/2. čl.)


Čistopise zakonov, kot so trenutno dostopni, posredujemo v priponki tega dopisa, vključno s podrobno obrazložitvijo ZIUPPP in vzorcem napotitve na čakanje na delo doma.

Hkrati se posreduje še povezava na spletno stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer so sistematično obrazloženi različni delovnopravni položaji ob uveljavljanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času epidemije (delo na domu, letni dopust, kolektivni dopust, začasno čakanje na delo doma, odsotnost z dela zaradi varstva otrok, idr.) Spletna stran se sproti dopolnjuje. 

O morebitnih novostih vas bomo sproti seznanjali.

Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi,

Uprava VZbSi