Zbor članov Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

3. 3. 2020
Zbor članov Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

SKLIC ZBORA ČLANOV SEKCIJE VETERINARJEV PRAKTIKOV VETERINARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Na podlagi določb 7. člena Pravilnika o delovanju sekcij VZbSi, 12. člena Pravilnika o delovanju SVP VZbSi in 5. člena Poslovnika o delu organov SVP VZbSi sklicujem redno   letno  sejo   Zbora   članov   SVP   VZbSi,

ki bo v torek, 3. marca 2020, s pričetkom ob 16:30 uri
v prostorih Centra varne vožnje na Vranskem
Čeplje 29b, SI-3305 Vransko.

V primeru, da ob napovedanem času zbor ne bo sklepčen, bo ponovno zasedanje zbora istega dne ob 17:00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.    Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem dnevnega reda;
2.    Poročilo predsednika SVP VZbSi;
3.    Poročilo Nadzornega odbora;
4.    Obravnava in sprejem poročil SVP VZbSi za leto 2019;
5.    Obravnava in sprejem delovnega  načrta SVP VZbSi za leto 2020;
6.    Evidentiranje kandidatov SVP za volitve v organe VZbSi v letu 2020;
7.    Vprašanja, predlogi in pobude članov SVP VZbSi.


Miran Ačko, dr. vet. med., l. r.,
predsednik Sekcije veterinarjev praktikov
Veterinarske zbornice Slovenije

Priloge k vabilu:

- Poročilo Volilne komicije SVP VZbSi;

- Plan dela SVP VZbSi za leto 2020;

- Poročilo o delu SVP za leto 2020

Vabljeni:
-    člani SVP VZbSi
-    izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., predsednik VZbSi
-    Anita Kermavnar, dr. vet. med., direktorica VZbSi 
-    mag. Blaž Kovač, univ. dipl. prav., pomočnik direktorice VZbSi.